ZAŠTITA I RAZVOJ SIGURNOSTI

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu jesu odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015). To znači da je lična zaštitna oprema svaka oprema koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost, kao i:

  • Oprema koja se sastoji od više uređaja, pribora, sredstava ili drugih komponenti koje je proizvođač sastavio prilikom izrade, odnosno povezao u jednu funkcionalnu celinu radi zaštite korisnika te opreme od jednog ili više potencijalno istovremenih rizika;
  • Zaštitno sredstvo, pribor ili uređaj koji je fiksno ili odvojivo spojen, odnosno povezan sa nekom drugom ličnom opremom, koja nije oprema za zaštitu, a koju korisnik nosi ili drži tokom obavljanja određenih aktivnosti pri radu;
  •  

  • Zamenljive komponente LZO koje su od bitnog značaja za njeno ispravno i pravilno funkcionisanje i koje se koriste isključivo za takvu opremu. Svaki uređaj, pribor ili sredstvo, odnosno sistem koji se stavlja na tržište zajedno sa LZO, sa ciljem da se poveže sa drugim spoljnim dodatnim uređajem, smatra se sastavnim delom te LZO, čak i ako taj sistem nije namenjen da ga korisnik nosi ili trajno drži tokom celog perioda izloženosti riziku.
  •  

Propisano je da se lična zaštitna oprema deli na sledeće kategorije:

1. Kategorija I (jednostavna) obuhvata LZO za koju proizvođač ili njegov zastupnik predviđa da korisnik te opreme može sam da proceni stepen zaštite od minimalnih rizika i ako dejstva tih rizika, pod uslovom da ona nastupaju postepeno, korisnik može bezbedno i pravovremeno da utvrdi.

2. Kategorija II (obična) obuhvata LZO koja nije LZO kategorije I niti LZO kategorije III.

3. Kategorija III (zahtevna) obuhvata LZO koja je namenjena zaštiti od smrtnih opasnosti, kao i opasnosti koje mogu ozbiljno i trajno da oštete zdravlje i čija trenutna dejstva koja predviđa proizvođač ili njegov zastupnik, korisnik te opreme ne može pravovremeno da utvrdi.

Sertifikovani artikli kompanije Zirss imaju svu potrebnu dokumentaciju i sertifikate, koji su dostupni svim kupcima.